2021. május 3. - Pályázati felhívás: tudományos pályázat az egyetemek és főiskolák magyar nyelvű képzésein tanuló hallgatói számára „A mesterséges intelligencia jogi felelősségének vetületei” címmel

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete

a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium

„A mesterséges intelligencia jogi környezetének kihívásai” részprojekt keretében

tudományos pályázatot hirdet 

„A mesterséges intelligencia jogi felelősségének vetületei”

címmel

az egyetemek és főiskolák magyar nyelvű képzésein tanuló hallgatók számára.

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2021. szeptember 30. 23:59 (CET)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 15.

A pályázat célja:

A mesterséges intelligencia jelentős hatást gyakorol társadalmunkra és életünk egyre több területén jelenik meg. Többek között önállóan köthet szerződéseket, beépül az autonóm járművek rendszerébe, használják az orvosi diagnosztika során, vagy akár bekapcsolódhat bírósági és közigazgatási döntéshozatalba is. A mesterséges intelligencia különböző területeken történő használata során azonban számos kockázat merül fel a rendszer átláthatósága, az elszámoltathatósága és a döntések igazolhatósága kapcsán.

A mesterséges intelligencia alkalmazása számtalan jogi kérdést vethet fel például a polgári jog, a termékfelelősség, az adatvédelem vagy a büntetőjog területén, szinte minden jogterület oldaláról vizsgálva. Az alapvető etikai és szabályozási kérdéseken túl különösen fontossá vált a mesterséges intelligenciához kapcsolódó jogi felelősségi és a kockázattelepítési konstrukciók kidolgozása. Sok esetben nem tisztázott ugyanis, hogy ki vonható jogi értelemben felelősségre: vajon maga a mesterséges intelligencia, vagy minden esetben egy természetes, vagy jogi személy mögöttes helytállása szükséges. Amennyiben az utóbbi megoldást választja a jogalkotó, kinek kell vállalnia a jogi felelősséget? A mesterséges intelligencia alapú eszköz üzembe helyezőjének? Vagy annak, akinek az érdekében a mesterséges intelligenciát alkalmazzák? Esetleg a szoftverfejlesztőknek?

Pályázati felhívásunkkal ezekre és hasonló dilemmákra szeretnénk ráirányítani a hallgatók figyelmét. A tárgyban folyó szakmai diskurzusnak kívánunk további lendületet és teret adni az új jogász generációk bevonásával.

Részvételi feltételek:

A pályázatra a magyarországi vagy külföldi, de magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények alap-, mester- vagy osztatlan képzésében résztvevő, nappali tagozatos, aktív státuszú jogász hallgatók jelentkezhetnek bármely szakterületről. Egy pályaműnek több szerzője is lehet.

A pályázatok benyújtásának tartalmi követelményei:

Pályázni magyar nyelvű pályaművel lehet, amelyet a benyújtására rendelkezésre álló határidőt megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázatra, továbbá megjelentetés, közzététel céljából.

A pályázati felhívásban megjelölt témakör nem dolgozatcím. A pályázók a témakörön belül dolgozzák ki pályaműveiket, akár annak egészét, akár annak csak egy lehatárolt szegmensét érintően. Lehetőség van a megadott témakör átfogó jellegű bemutatására, valamint azon belül bármelyik jogterülethez tartozó vagy egy kifejezett jogterülethez nem sorolható alkérdés kidolgozására is.

A pályázat benyújtásának formai követelményei:

  1. A dolgozat terjedelme maximum másfél szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt, viszont nem számít bele a tartalom- és az irodalomjegyzék).
  2. A pályaművet pdf. formátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárással, 1,5-es sorközzel, normál oldalbeállítással szükséges elkészíteni.
  3. A pályaművet tartalomjegyzékkel és irodalomjegyzékkel együtt szükséges benyújtani.
  4. A hivatkozásokat az Állam- és Jogtudomány c. folyóirat formai követelményei szerint kérjük elkészíteni, mely az alábbi linken érhető el:
    https://jog.tk.hu/uploads/files/A-llam-_es_Jogtudomany_formai_2014_08.pdf
  5. A pályázatot jeligével kell ellátni. A pályamű nem tartalmazhat a készítő azonosítására alkalmas adatot, annak fedőlapján meg kell jelölni a pályázó által meghatározott, maximum három szóból álló jeligét.
  6. A pályaműveket elektronikus úton kell beküldeni a következő e-mail címekre: mezei.kitti@tk.huszentgali-toth.boldizsar@tk.hu; kingakalman2@gmail.com
  7. A pályamű benyújtásával párhuzamosan, az e-mailben meg kell adni a szerző(k) nevét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, egyetemét, valamint három hónapnál nem régebbi hallgatói jogviszonyigazolás csatolásával igazolni kell, hogy a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek a pályázó(k) megfelel(nek).

A pályázatok elbírálása:

A pályaműveket a TK Jogtudományi Intézet által felkért szakemberekből álló 3-5 fős Bíráló Bizottság értékeli. A Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályamunkák díjazására. A Bíráló Bizottság fenntartja a jogot, hogy – a pályamunkák színvonalától függően – egyes helyezéseket ne ítéljen oda, vagy több pályamunkára tegyen javaslatot bármely helyezés tekintetében.

A Bíráló Bizottság tagjait a pályaművek beérkezését követően kéri fel a Jogtudományi Intézet. A Bíráló Bizottság összetétele megjeleníti az érintett jogterületek sokszínűségét. A szervezők megküldik a Bíráló Bizottság tagjainak a benyújtott, jeligével ellátott pályaműveket, amelyek elbírálását követően a díjazott pályaművek jeligéit a Bíráló Bizottság a szervezésért felelős munkatársak tudomására hozza. A díjazott pályázók értesítésére ezt követően kerül sor.

A pályázatok díjazása:

A pályamunkák díjazása az alábbiak szerint történik:

1. hely: 200.000 Ft

2. hely: 150.000 Ft

3. hely: 100.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem. Amennyiben az adott pályamunkának több szerzője is van, a pályadíj közöttük egyenlő arányban oszlik meg.

A kiemelkedő pályamunkák számára publikációs lehetőséget biztosítunk az MTA Law Working Papers műhelytanulmányok AI and Law Series rovatában.

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak kiosztására várhatóan 2021. december első hetében kerül sor, amennyiben a közegészségügyi helyzet lehetővé teszi személyes jelenléttel megtartott rendezvény keretében, a Jogtudományi Intézet épületében. A díjnyertes pályamunkákat szerzőik ezen az eseményen szakmai műhelyvita keretében prezentálják a Jogtudományi Intézet közössége előtt.

Adatkezelés:

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtása során rendelkezésre bocsátott személyes adatait a szervezők a pályázat lebonyolítása céljából megismerjék és kezeljék, a díjazásban nem részesülő pályaművek szerzőinek személyes adatait a szervezőkön kívül más nem fogja megismerni. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályaművének díjazása esetén a TK Jogtudományi Intézete a pályázó nevét, intézményi affiliációját, valamint pályamunkájának címét a pályázatról készült beszámolókban közzétegye.

Bármilyen kérdéssel a felhívással kapcsolatban az alábbi kollégákhoz lehet fordulni a megjelölt e-maileken keresztül:

Mezei Kitti: mezei.kitti@tk.hu

Szentgáli-Tóth Boldizsár: szentgali-toth.boldizsar@tk.hu

Kálmán Kinga: kingakalman2@gmail.com

Budapest, 2021. április 30.